Penta Blue Net 1 Penta Blue Net 3 Penta Blue Net 5

Dimenze - frekvenční pásma

   19. 8. 2007
 
 
   Abychom lépe jednotlivým frekvenčním pásmům porozuměli, chápejme je uspořádána od nejnižší frekvence po nejvyšší. Platí zde velmi podobné zákonitosti, jako u základní frekvence a harmonických složek elektromagnetického vlnění nebo zvuku. Změna v jedné složce se promítá i do ostatních složek. Nejnižší frekvenční pásmo odpovídá základnímu tónu. Základní tón určuje s větší systémovou prioritou chování ostatních (harmonických) částí ve spektru. V případě naší galaxie Mléčné dráhy je její celkové uspořádání devítidimenzionální, respektive 9+1, jak dále popíši. Jejím základním tónem tedy bude 1. dimenze (1D).

Dimenze jsou rozděleny na dvě hřebenové skupiny: liché dimenze (teplokrevné) 1D, 3D, 5D, 7D, 9D a sudé dimenze (studenokrevné) 2D, 4D, 6D, 8D. Liché dimenze jsou tvořivé, teplokrevné, datové. Jsou místy, kde se příběhy odehrávají. Sudé dimenze jsou strukturální, studenokrevné, instrukční, servisní, řídící. Každá je přímo kompatibilní pouze ve své skupině. Dimenze nejsou rozdílné jen frekvencí, ale celkovou povahou. Je to podobné jako není stejný zvuk, rádiové vlny a fyzické světlo.

Co a jak vnímáme určuje šířka pásma našeho vědomí. Vědomí je v současném normálním pozemském stavu velmi úzké. Jeho šířka pásma nepřekročí hranice 3D (viz obrázek). Např. ve spánku se celé vědomí posune výše, do 4D nebo dále, ale šířka pásma zůstane nezměněna. Jde-li pouze o posun, pak již ve spánku nevnímáme události ve 3D. Pokud rozšíříme šířku pásma, vnímáme v bdělém stavu souběžně více dimenzí. Např. 2D, 3D, 4D, 5D. K rozšíření šířky pásma vědomí dochází vlivem zvyšování vibrací a odemykáním světelných pečetí jedince (duchovním vývojem). Je-li tento vývoj přirozený, jedná se o trvalé rozšíření. Při násilném rozšiřování např. pomocí halucinogenních látek je efekt krátkodobý a nepřekročí hranice 4D.

Dimenze - šířka pásma

1. dimenze je tvořena krystalem 1D uprostřed jádra planety Země. Je to nejhustší forma hmoty. Vytváří protipól neprojevenému universu. Mezi neprojeveným universem a krystalem 1D je maximální rozdíl potenciálů. Ohraničuje tak celou škálu projevení. Kvantově vytváří potřebný tah, který akceleruje vzdalování ostatních uzlů mezi sebou. Je tedy akčním ústrojím Systému při cestě do zapomnění (projevení se).

2. dimenze je tvořena jednotlivými živly Země, elementárními říšemi Země a telurickými proudy. Patří do studenokrevné skupiny dimenzí.

3. dimenze - náš fyzický svět. Je zde možný fyzický pohyb v prostoru a čase (subjekt se může pohybovat současně jen jedním směrem). Je zde spousta užitečných omezení, je to hlavní, nejodvážnější část projeveného universa. Pobyt ve 3D je v galaxii Mléčné dráhy považován za výjimečný zážitek.

Dimenze - možnosti pohybu

4. dimenze - archetypální rovina (Astrální pláň). Je přímo nad fyzickou rovinou. Vše, co má být realizováno ve fyzické rovině 3D, musí nejprve existovat na této rovině 4D (postup: scénář, film). Pohyb je zde možný všemi směry současně. Patří sem např. i zvukové vlny, které se běžně vyskytují ve 3D (pohybují se ale podle 4D kritérií). 4D je řízena a spravována Anunaki, obyvateli planety Nibiru (poslední planeta naší Sluneční soustavy, perioda oběhu cca 3600 let).

5. dimenze - dimenze srdce, tvorba příběhů (modrá dimenze). Poslední dimenze bez omezení, směrem od neprojeveného universa. Všechny dimenze pod ní již mají příslušná omezení. Jestliže se ve 4D můžete pohybovat současně všemi směry, zde současně na všech místech již jste. 5D je řízena a spravována Plejáďany, sídlí na centrální hvězdě alcyonské spirály v M45, Alcyonu. Do této dimenze se člověk dostává po "smrti" (trvalé opuštění fyzického těla) známým tunelem. Ten vede z 3D přes 4D a vyústí v 5D. Tady začínáme sepisovat svůj další příběh.

6. dimenze - dimenze galaktické geometrie. Tato dimenze má na starosti vzájemný pohyb všech těles v galaxii, řízení jejich drah a sklonu os. 6D je řízena a spravována obyvateli hvězdy Sírius A. Na planetě Zemi je s nimi úzce spojena oblast v dolním Egyptě, komplex Gíza.

7. dimenze - dimenze fotonových svazků. Aby mohly být jednotlivé asynchronní ostrovy (uzly) v galaxii občas synchronizovány (upravována míra uspořádání), je zapotřebí synchronizačních dálnic v podobě fotonových svazků (pásů). Tyto svazky vycházejí z galaktického centra a tvoří podobně jako magnetické siločáry uzavřené okruhy. Některé hvězdy jsou v těchto svazcích umístěny trvale (např. Alcyon). Úprava míry uspořádání v uzlech se provádí změnou informačních potenciálů. Když narůstá míra chaosu v dané oblasti (uzlu), je to asynchronní projev. Opětnou synchronizací jednotlivých uzlů (se Systémem) se chaos snižuje (např. vstupem uzlu do fotonového svazku). Jde o proces harmonizace, řád v uzlu narůstá. Pro takový uzel nastalo období "Zlatého věku".

Fotonové svazky galaxie Mléčné dráhy
Spirála Alcyonu v M45

8. dimenze - dimenze galaktické rady. Galaktická rada spravuje celou galaxii, sídlí v souhvězdí Orion.

9. dimenze - dimenze času (Tzolkin). 9D je umístěna v centrální černé díře galaxie. Černá díra má dvě kvantové úrovně. První úroveň 9D je v galaxii Mléčné dráhy a druhá úroveň (druhá strana černé díry) 10D spojuje galaxii Mléčné dráhy s ostatními galaxiemi. 10D je holografická mezigalaktická dálnice (obdoba 7D fotonových svazků uvnitř Mléčné dráhy).

Číselně vyšší dimenze spravuje nižší, komunikace a interakce mezi nimi však podléhá holografickým pravidlům.

 
 

 

 

Zdroj: www.pentablue.net  Karel Kourek  Tisk  Zpět

 

 
 
 
Obrázky použité v textu jsou pouze náhledy, plnou kvalitu získáte kliknutím na obrázek.

Penta Blue Net - Realizace Karel Kourek © 2007-2024