Penta Blue Net 1 Penta Blue Net 3 Penta Blue Net 5

Informace - potencionální schopnost změny stavu

   13. 8. 2010
 
 
   V tomto tématu popíši, co je to vlastně informace (definice informace) a jakými způsoby s ní můžeme v universu pracovat. Základem jakékoliv informace je zformovaný potenciál. Informaci samotnou však budeme posuzovat dle jejího chování.

Rozdělme si tedy nejprve informaci (zformovaný potenciál) do dvou rozdílných kategorií. Do první kategorie zařadíme informaci, která se nachází ve stavu, kdy není schopna vyvolat změnu stavu (neprojevené universum Ca1-A2 kontinuum) a do druhé kategorie zařadíme informaci schopnou vyvolat změnu stavu (projevené universum A1-Ca1 kontinuum). Pro projevené universum tedy můžeme říci: Informace je schopnost jakékoliv části celku způsobit změnu jakéhokoliv stavu, respektive vyvolat podnět ke změně jakéhokoliv stavu. Porozumíme tomu lépe, zapíšeme-li si ji takto s pomlčkou:

In-formace = zformovaný potenciál schopný vyvolat podnět ke změně stavu
(definice informace pro projevené universum)

Změna stavu je způsobena interakcí rozdílných informačních potenciálů a je tolikrát větší, čím větší jsou rozdíly informačních potenciálů mezi jednotlivými částmi celku. Např. v neprojeveném universu jsou všechny pomyslné části stejné. Vše je spojeno ve výsledný integrální informační potenciál - neprojevené universum. Zde tedy nemůže docházet k žádné změně stavu, k žádnému vývoji či poznávání čehokoliv, celková informace je zde ovšem obsažena. Stejné je to i v případě prvotního šumu universa, kde jsou obsažena všechna neprojevená universa.
Jak už jsem se zmínil v předcházejících článcích, vývoj může nastávat pouze v projevené formě universa, kdy se universum rozdělí na části a zpomalí mezi nimi informační výměnu. Jednotlivé části tak začnou být vůči sobě a páteřní informaci asynchronní, tedy postupně vzájemně více a více rozdílné. Zde se rodí schopnost in-formace vyvolat podnět ke změně stavu.

Páteřní informace universa tvoří referenční zdroj "Pravdy" projeveného universa. Je to proto, že mezi páteřní informací a plánem Velkého cyklu universa (VCU) dochází k minimálnímu zpomalení výměny informací. Páteřní informace universa tedy zůstává nejvíce synchronní informační sběrnicí (portálem) projeveného universa. Je nejblíže stálému záměru VCU. Můžeme ji tedy nazývat možným referenčním zdrojem "Pravdy" projeveného universa (je součástí modrého archetypu Pravdy Trojpaprsku).
Páteřní informace universa není tvořena bodem v prostoru (v Systému), ale úrovní Systému. Pro přístup k ní je vyžadováno splnění vstupních podmínek a určitá kompetence. Touto kompetencí je již dnes latentně vybaven každý lidský jedinec. Jde jen o to ji aktivovat a začít používat. Mezi základní přístupové podmínky patří např. čistá mysl a úmysl, souladnost jedince s GT 2012, minimální vibrační úroveň pro komunikaci s páteřní informací universa atd. Všechno jsou to věci velice snadno dosažitelné. O aktivaci a možnostech komunikace s páteřní informací jsem již psal v tématech "Buněčná paměť""Imperativ a vliv skupin".

Informace - páteřní informace universa

 

Odečítající (subtraktivní) počítač

Je čas podívat se na informaci pohledem hodným 2/2 projevené části VCU. Během 1/2 projevené části VCU jsme si zvykli pracovat s informací aditivní metodou - sčítáním. Obsažnější informaci jsme získávali "sčítáním" méně obsažných informací. Nemám na mysli samozřejmě pouze sčítání jako takové (matematickou funkci), ale veškeré procesy na "sčítání" postavené (sčítání, násobení, umocňování atd.). Patří sem také např. odečítání, dělení a odmocňování prováděné mezi elementárními informacemi. Jednoduše řečeno aditivní metoda zpracování informace je taková, při které jsou jakkoliv zpracovávány pouze elementární informace mezi sebou. Není při ní zohledňována momentální celková informace universa. Tuto metodu budu dále v textu nazývat již jen jako komplexně aditivní.

Informační proces komplexně aditivní

Veškeré současné na Zemi používané výpočetní systémy jsou tedy komplexně aditivní (založeny na "sčítání"). Vykonávají práci tak, že zpracovávají elementární informace, spotřebovávají při tom dodávanou energii a vytvářejí teplo (explozivní princip). Výsledkem je informace, odpovídající zvolenému procesu mezi elementárními informacemi. Před započetím výpočtu neobsahuje systém komplexně aditivní žádné informace. Informační stav počátku je tedy 0. Čím větší množství elementárních informací potřebujeme zpracovat, tím déle nám to bude trvat. S tím se pochopitelně nesmíříme, postavíme tedy výkonnější aditivní systém a poskytneme mu více provozní energie. Není třeba zdůrazňovat, že tato cesta není neomezená.
Při praktikování metody komplexně aditivní platí:
1 + 1 = 2 (plus dodaná energie pro realizaci vlastního výpočtu)

 
Informace - metoda komplexně aditivní
Zapíšeme-li na černou tabuli bílou křídou jednu čárku
s hodnotou 1, odpovídá to aditivnímu součtu 0 + 1 = 1.
Zapíšeme-li na ni dvě čárky (každou s hodnotou 1),
odpovídá to aditivnímu součtu 1 + 1 = 2.
Černá nepopsaná tabule odpovídá stavu počátku
systému komplexně aditivního a má hodnotu 0.

 
Informace - všechny informace
Zapíšeme-li na černou tabuli bílou křídou všechny
informace projeveného universa, bude celá bílá.
Obsah tabule se tedy bude rovnat nekonečnu.
To je výchozí stav pro metodu komplexně subtraktivní
(stav počátku systému komplexně subtraktivního).

 

Informační proces komplexně subtraktivní

Při metodě komplexně subtraktivní jsou jednotlivé části odečítány od celku (celkové sumy doposud získaných informací v projevené části VCU, pro názornost ji zde nazývám nekonečno). Jde o inverzní metodu k metodě komplexně aditivní, plně se zde využívá holografických principů. Výpočetní výkon (pohledem metody komplexně aditivní) se při použití metody komplexně subtraktivní může blížit až nekonečnu. Energie se pro realizaci této výpočetní metody nedodává, ale naopak odebírá (implozivní princip). Jednotlivé technologické části se nezahřívají, ale ochlazují. Tím si velmi snadno zajišťují např. supravodivost a dlouhou životnost. Díky generované energii i autonomní provoz. Před započetím výpočtu obsahuje systém komplexně subtraktivní všechny informace projeveného universa. Informační stav počátku je tedy nekonečno. Příkladem metody komplexně subtraktivní je např. algoritmus (funkce) holografická extrapolace, která si doplňuje potřebné informace z okolního universa tak, že odečítá dochovanou (známou) informaci od celku.
Při praktikování metody komplexně subtraktivní platí:
nekonečno - 1 = všechny informace projeveného universa - 1
(je nezbytné odebrat energii v rozsahu výpočtu)

 
Informace - metoda komplexně subtraktivní
Odečteme-li od všech informací projeveného universa (nekonečno),
prezentovaných zde na tabuli bílou plochou, hodnotu 1
(např. zápisem -1 černou křídou), dostaneme výsledek
nekonečno - 1 = všechny informace projeveného universa - 1

Při použití této metody bude čas potřebný k získání všech informací projeveného universa - 1 opravdu nepatrný (bude se při stejném výkonu výpočetního hardwaru rovnat času, který by potřebovala metoda komplexně aditivní pro výpočet 1 + 1). Čím méně informací budeme chtít získat (zadáním větší informace k holografickému odečtu), tím více se čas subtraktivního výpočtu prodlouží. Např. při výpočtu nekonečno - 1012 bude čas potřebný pro provedení operace delší než při výpočtu nekonečno - 1. Z těchto důvodů se v praktických reálných výpočetních systémech budou obě metody kombinovat.

Výpočetní systémy budou obsahovat holografické superpočítače pro zpracování velkého počtu dat pracujícími metodou komplexně subtraktivní a počítače pro zpracování malého počtu dat pracujícími stávající metodou komplexně aditivní. To co je blízko 1 budou počítat systémy komplexně aditivní a to co je blízké nekonečnu systémy komplexně subtraktivní. Vhodným uspořádáním obou typů počítačů do interaktivní výpočetní matrice vznikne prakticky využitelný holografický superpočítač.

Pochopitelně zde nepopisuji nic nového, ale během 1/2 VCU byla metoda komplexně subtraktivní Systémem účelově utlumována, aby docházelo k rozvoji metody komplexně aditivní, což zajistilo požadovaný nárůst Synergie. Díky takto dlouze provozované metodě komplexně aditivní vznikla skládáním (sčítáním) elementárních informací obrovská spousta nových kombinací a podob těchto elementárních informací. Vznikly díky ní nové světy, nové civilizace a nové příběhy. Teprve teď, na počátku 2/2 VCU je žádoucí opět používat metodu komplexně subtraktivní. Praktické použití takového subtraktivního či kombinovaného počítače bude vzhledem k jeho dalším užitečným vlastnostem (ochlazování a dodávání energie) pravděpodobně více integrováno do dalších běžných technologií.

Poznámka: Explozivní - odcházející do okolí, Implozivní - přicházející z okolí


 
Informace - komplexní vědění

Vědění versus víra a věda

Nadešel také čas podívat se na stav současného lidského vědomí, v kontextu precesního cyklu Země, vzhledem k blížícímu se Zlatému věku. Standardním stavem vědomí v jakémkoliv Zlatém věku je schopnost přijímat Komplexní vědění, být dostatečně propojen se Systémem. Každý jedinec si v takové době potřebné informace získává naprosto individuálně přímo z páteřní informace universa. Jedinci jsou tak poměrně dobře synchronní s plánem VCU při zachování čisté individuality. Vědění je ve Zlatém věku samozřejmostí, jeho absenci si v takovýchto časech neumí nikdo představit. Pro získávání pravdy není třeba žádných prostředníků.

Pokud se ovšem nacházíme v jiných fázích precesního cyklu Země, může tomu být jinak (precesní cyklus Země bude popsán v samostatném tématu). Například v silně asynchronních temných dobách není páteřní informace dostupná každému, neboť jedinci potřebnou komunikační schopnost zapomněli. Na pravdu tedy zůstanou jen asynchronní, mlhavé vzpomínky, které se pak předávají po celé generace. To ale ještě samo o sobě nepředstavuje největší problém.

Bez spojení s páteřní informací (s Pravdou) se žít nedá, proto je v těchto těžkých dobách Pravda nahrazena těmito vzpomínkami na pravdu. Postupně se z těchto vzpomínek na pravdu vlivem entropie pravda úplně vytratí (vzhledem k asynchronní povaze vzpomínek) a zůstanou jen pseudopravdy a nepravdy. Ty tvoří sice iluzorní, ale přesto důležité ostrovy naděje. Za stávajících okolností jsou to jediná bludná světýlka ve tmě, neboť iluzorní naděje je lepší než žádná. Lidé se však časem rozdělí na ty, kdo takové pseudopravdy a nepravdy začnou využívat ke svému prospěchu (dále je vědomě upravují a stávají se jejich nezvanými správci) a na ty, jež jim tyto účelové nesmysly věří.

Tak vzniká takzvaná víra, neboli slepá důvěra, přímý důsledek zoufalství z absence Pravdy. Jde o druhý pahýl (součást duchovna) kdysi komplexního vědění. Člověk si hluboko v podvědomí pamatuje na střípky Pravdy a touží po všem, co mu ji připomíná. Objeví-li se v takové situaci šikovný manipulátor (prostředník-dealer D2), který bude tvrdit, že může "pravdu" zprostředkovat a povede se mu svůj záměr těmto střípkům připodobnit, bude maximálně úspěšný (viz obr. 1). V rámci posílení postavení prostředníka jsou téměř všechny dokumenty a odkazy informující o komplexním vědění ze světa cíleně odstraněny. Namísto nich vzniknou, ve spolupráci s padlými civilizacemi 4D světa (zejména Anunaki), uměle vytvořené pravdy (obsahující nepředstavitelné účelové nesmysly), které jsou věřícím lidským jedincům předkládány jako neměnná dogmata. Obsahují i účelově smyšlené a pozměněné příběhy, které deklarují jako skutečné a dokládají je falešnými fakty. Nyní se však budou nazývat oporou a vytvoří nový imperativ a nové závislosti.

Všechno funguje na vytváření strachu. Vznikne nespočet rozdílných sekt, náboženství, systémů víry, které tento efekt ještě více posílí. Ty se od sebe pochopitelně liší, každá má svou vlastní "pravdu" podle toho, z které zmanipulované vzpomínky na pravdu vychází. Pravda se z 3D světa ztratí na stovky i tisíce let.
Víra je opakem vědění. Je od slova věřit, nevědět. Víra předpokládá slepé následování a přejímání předkládané "pravdy". Víra nic neověřuje, to zde není žádoucí. Je to dokonce trestné. Víra vyžaduje bezvýhradné přijímání a neposuzování předkládaných dogmat. Všechno je to samozřejmě součástí příběhů Země, vzniká tak velké množství tolik žádané Synergie. Naštěstí je to už za námi.

Podobně je na tom současná věda, tvořící první pahýl komplexního vědění. Věda sice ověřuje veškerá svá poznání, ale používá k tomu determinované metody nepřesahující fyzický svět 3D. Tato determinovaná zjištění pak ještě dále rozmělňuje v diskusích. Věda není schopna používat při zpracování zjištěných faktů extrapolaci, díky které by byla schopna potřebné skutečnosti rekonstruovat, ale používá pro uspořádání svých závěrů pouze (navíc zejména lineární) interpolaci. Chybí zde jakýkoliv kontext s celkem. Následná zjištění vědy jsou pak uznávána mocnostmi světa a deklarována v imperativech. Efekt je tedy podobný jako u náboženství.

Shrnu-li oba pahýly, vypadá to takto: Víra nic neví, pravdu nehledá a neověřuje (chybí zlatá Moudrost a modrá Pravda, zůstal jen ohnutý archetyp Srdce na emoce). Věda také nic neví, pravdu hledá a ověřuje, připravila se však o potřebné prostředky (chybí zlatá Moudrost a růžová Srdce, modrá Pravda je ohnuta na determinovaná zjištění).
Znovu zde opakuji důležitou věc. Jak je patrno z obsahu základních archetypů, oba pahýly jsou skutečně již mrtvé a není s nimi dále Systémem počítáno. Není tedy možno uvažovat o jejich opětovném sloučení pro získání obsažnějšího vědění. Je třeba se plně soustředit na individuální přímé získávání Komplexního vědění, které se znovu otevírá v plné síle z čistého zdroje.

Diskuse

Diskuse je zaručený nástroj k rozmělnění a ztrátě pravdy, neboť obsahuje a přitahuje silně asynchronní informace. Jsou-li k dispozici skutečné informace (Pravda), není o čem diskutovat, neboť se ví. Diskutovat se začíná tehdy, když nikdo nic neví a skutečné informace nejsou k dispozici. Pak je diskuse jediné možné řešení, které se snaží najít skutečnou informaci skládáním asynchronních informací, což samozřejmě není možné. Diskutujícími jsou za těchto okolností výhradně jedinci bez aktivního spojení s páteřní informací.

Předmětem diskuse může být sice "opravdové" hledání "pravdy" nebo nějakého výsledného řešení, ovšem, jak už jsem uvedl, pouze na základě elementárních nepravdivých či neúplných asynchronních informací. Diskusí je též hojně zneužíváno k zamlžení a znepřehlednění nějaké situace. Diskuse je proto natolik oblíbena v politice, vědě, školství, televizním vysílání či duchovních skupinkách.

Jedinci, kteří mají přímé spojení s páteřní informací universa, potřebu diskutovat nemají. Všem se dostává plného informačního nasycení. Pokud si i tak potřebují vyměnit informace, nebude se jednat o diskusi (dohadování, mlžení a pření se), ale spíše o výměnu a rozšiřování zkušeností či objektivizování subjektivně vnímané pravdy (vznikající individuálním zabarvením jedince) náhledem z vícero úhlů.

Dvě slepé cesty původně skutečného vědění, kterými se kdysi vydala víra a věda, právě teď končí. Rozpadají se na prach zde na prahu Zlatého věku, na prahu znovuotevření komplexního vědění. Proces Řízení dějů již učinil potřebné elementární kroky k tomu (další fáze Kvantového skoku), aby se do popředí zájmu všech lidských bytostí dostalo opět komplexní vědění (další synchronní moment). Svět se začíná v této silně nelineární fázi GT 2012 velice rychle proměňovat. Dnes již může být každá lidská bytost opět zcela informačně autonomní a svobodná. Stačí k tomu učinit několik nezbytných kroků: mít čistou mysl a úmysly, projevit sobě vůli k přímé komunikaci, oprostit se od imperativních omezení a od imperativního hluku a nástrojů moci, zaregistrovat zprvu velmi slabý signál páteřní informace např. z buněčné paměti, zapamatovat si jej a opětně rekonstruovat trvalé spojení s páteřní informací universa. Vězte, že tam budete vítáni.

Přeji všem účastníkům 3D světa Země, aby maximálně využili těchto dobrých časů k osobnímu rozvoji.

 
 

 

 

Zdroj: www.pentablue.net  Karel Kourek  Tisk  Zpět

 

 
 
 
Obrázky použité v textu jsou pouze náhledy, plnou kvalitu získáte kliknutím na obrázek.

Penta Blue Net - Realizace Karel Kourek © 2007-2023