Penta Blue Net 1 Penta Blue Net 3 Penta Blue Net 5

Trojpaprsek

   27. 9. 2007
 
 
 

 Trojpaprsek se zabývá ideálním vzájemným poměrem jednotlivých archetypálních složek a jeho důsledky. Zobrazovaným stavem (obr. Trojpaprsek) je vysoce efektivní stav, nazývaný harmonie. Jednotlivé složky uvažovaného objektu jsou při ní v platné rovnováze, při níž každá složka přispívá do celku stejným dílem. Tato rovnováha umožňuje plné využití vlastností každé složky, která není přetěžována a tudíž ani archetypálně ohýbána-tvarována. Její esence se tedy může plně uplatňovat. Archetypální ohýbání vlivem přetížení je jev, při kterém je nadměrně zastoupená složka archetypálně ohýbána vlivem působícího přetížení v uvažované složce. V praxi to znamená, že změní svůj archetyp na jiný, sousedící na pomyslné ose vlevo (např. přetížená složka Srdce se změní na původně v Trojpaprsku neobsaženou složku emocí, viz příklad níže). Dalo by se také hovořit o archetypálním posunu.

Trojpaprsek

Trojpaprsek se skládá ze 3 základních tvořivých archetypů a výsledného interferenčního vzoru.

Modrý archetyp je archetypem vůle, páteřní informace, řádu, pravdy.

Růžový archetyp je archetypem srdce, vnímání a soucítění.

Zlatý archetyp je archetypem moudrosti a poznání získaného vlastním absolvováním cesty (nezaměňujme prosím moudrost s inteligencí, tj. schopností snímat, vyhodnocovat, pamatovat, uspořádávat a reagovat).

Tyto tři tvořivé archetypy Trojpaprsku tvoří archetypální základ života projeveného universa. Pokud jsou v rovnováze, nachází se Trojpaprsek v maximálně efektivním, plně soběstačném stavu. Navenek nejeví žádnou hmotnost. Z jeho středu vystupující interferenční sloup má podobu bílého až čirého světla. Takový zdroj harmonie má (dle holografických pravidel) pochopitelně tendenci harmonizovat i své okolí. Projeví se např. sníženým nárůstem entropie v dané oblasti. Pokud bychom si představili jednotlivé archetypy v harmonickém poměru jako sloupy, byly by všechny stejně vysoké a na nich umístěná pomyslná plocha by byla ve všech směrech vodorovná.

Pro praktický život jakékoliv bytosti je podstatné rozpoznat jednotlivé archetypální složky vlastního příběhu a naučit se měnit jejich poměr směrem k ideálnímu, harmonickému poměru. Harmonický stav sebou nese poměrně snadné zvládnutí jakékoliv cesty s vynaložením odpovídající energie, vynechání zbytečných úkonů a situací, včasný průchod klíčovými snímky osudu, velmi malé výkyvy emocí oběma směry, dobrou komunikaci s buněčnou pamětí, klid a celkovou trvalou radost v srdci. Mysl bytosti pak upíná svou pozornost k přítomnému okamžiku - bodu maximální možné interakce.

Jak již bylo řečeno, jsou-li složky objektu v harmonii, je jejich skutečná archetypální hodnota rovna archetypální esenci. Například v Trojpaprsku jsou archetypálními esencemi konkrétní barvy: Modrá, Růžová a Zlatá. Archetypální objem jakéhokoliv objektu má vždy jednotkovou velikost (zde to je obsah kruhu Trojpaprsku). Proto platí, změní-li jedna ze složek svou velikost, změní ji i ostatní složky a to opačným směrem. Mění se tak pouze jejich vzájemný poměr, jednotkový objem zůstane vždy zachován. Pro každou složku dále platí: skutečná archetypální hodnota složky se rovná její archetypální esenci, je-li velikost složky v rozmezí od minimální velikosti do velikosti odpovídající harmonickému poměru. Je-li velikost složky větší, než velikost odpovídající harmonickému poměru, dochází k jejímu archetypálnímu přetížení a archetyp se ohýbá. Její hodnota již neodpovídá její archetypální esenci. Při větším ohybu dochází ke změně archetypu na jiný, sousedící na pomyslné ose vlevo.

Trojpaprsek - ohýbání archetypu

Uvedu konkrétní příklad často vyskytovaného případu neharmonie složek. Bude při něm nadměrně zastoupena růžová archetypální složka Srdce a slabě zastoupena modrá archetypální složka Vůle a zlatá archetypální složka Moudrost. Složky Modrá a Zlatá si zachovají svoji archetypální esenci. Růžová složka bude vlivem nadměrného přetížení archetypálně ohnuta a změní svůj archetyp na oranžovou složku emocí. Plyne z toho skutečnost, že každé další zesilování archetypální složky nad její harmonickou velikost vede k její degradaci. Analýzou a okolnostmi této neharmonie v lidských příbězích se budu podrobněji zabývat v článku "Imperativ a vliv skupin".

 
 

 

 

Zdroj: www.pentablue.net  Karel Kourek  Tisk  Zpět

 

 
 
 
Obrázky použité v textu jsou pouze náhledy, plnou kvalitu získáte kliknutím na obrázek.

Penta Blue Net - Realizace Karel Kourek © 2007-2024