Penta Blue Net 1 Penta Blue Net 3 Penta Blue Net 5

Imperativ a vliv skupin

   28. 10. 2007
 
 
   Fenomén zapomnění sebou přináší možnost znovuobjevování páteřní skutečnosti (páteřní informace) a to z mnoha úhlů. Každá bytost vstupující do zapomnění, např. inkarnací do fyzického těla, se automaticky ocitne v různé informační vzdálenosti od páteřní skutečnosti. Silně se tím změní (vůči neprojevenému universu) její informační potenciál a jeho charakter. Ten je nyní plně asynchronní. Tento bod je pro danou inkarnaci počátkem hledání. Vědomá mysl nemá žádné informace kde začít. Všechny relevantní informace jsou uloženy v holografické matrici (např. v buněčné paměti), avšak ta nebývá v tomto stadiu jedincem využívána. Než se konkrétní jedinec dopracuje k vědomému využívání buněčné paměti, nezbývá než se řídit rozumem, posléze intuicí a pocity v součinnosti s rozumem. V tomto stavu je pochopitelně vystaven spoustě informačních nástrah, nabízejících většinou iluzorní, rychlá řešení. Podstatou takových návrhů je nabídka zprostředkování kontaktu s páteřní skutečností takzvanými prostředníky - dealery.

Pokud není páteřní informace delší dobu dostupná, vede to ke vzniku její náhražky, uměle vytvořené "nové" výchozí informace. Na tom by z hlediska Synergie nebylo nic špatného, kdyby tato náhradní informace nezůstala již trvalou bernou "pravdou". Způsoby integrace do lidské společnosti a "vhodné" přistupování k této nové pravdě stanovuje příslušný imperativ. Jelikož jde o umělou informaci, vytvoří se takových "pravd" a tedy i imperativů na Zemi hned několik. Jde již jen o to, zda se příslušný imperativ snaží pomoci v hledání páteřní informace a vytváření umělé pravdy je pro něj jen nevědomým mezikrokem či naopak vědomě odvádí všemožně pozornost jinam, aby páteřní informace nebyla vůbec zpozorována a vyžadována. V tomto druhém případě jsou vytvořeny ideální podmínky pro vznik závislých jedinců na zprostředkovateli - dealerovi. Ten pak s nimi jedná dle svého uvážení, ale vždy k vlastnímu prospěchu. Nezapomeňme, že imperativ je oboustranně souhlasná dohoda, dealer jej tedy nemůže vytvořit bez aktivního souhlasu jedinců. Dealer si vytvoří takové podmínky pro své působení, které navenek nikterak nenaznačují, že vedou k vytváření závislosti a podřízenosti jedinců dealerovi a k omezení jejich svobody. Mezi obvyklé činnosti patří uctívání a nadřazenost dealera a zvolených předmětů, spojování myslí, sdílení emocí, delegace svobodné vůle jedince na dealera. Dealer udržuje v jedincích strach, pocit viny, pocit méněcennosti, dogmatismus, fanatizmus, loajalitu, soutěživost, možnost finančně dealerovi přispívat atd. Pokud jsou tyto činnosti navíc tzv. "nepsané", jsou ještě více účinné. Na druhé straně dává dealer jedincům pocit vyvolenosti.

Páteřní informace je všudypřítomná, každému, kdo má vůli s ní pracovat, volně dosažitelná. Hovořím zde o přímé (výchozí) komplexní páteřní informaci Systému. Kontakt s páteřní informací probíhá kvantově, holografickou vazbou. Neobsahuje tedy typickou hierarchii, jakou používají lidé v současných zprostředkovaných náhražkových uspořádáních.

Imperativ a vliv skupin - prostředník

1. Přímé spojení - jedinec má aktivní přímé spojení s páteřní informací pomocí celého Trojpaprsku (3P). Je na ostatních jedincích a všech uměle vytvořených pravdách informačně nezávislý. Vnímá se jako plnohodnotná část Systému. Pokud přijímá i primární energii, může se v rámci Země považovat za svobodnou bytost. Jen on sám v souladu se svým příběhem rozhoduje o svých krocích a nese za ně plnou odpovědnost.

2. Spojení přes prostředníka - jedinec nemá přímé spojení s páteřní informací. Nachází se pravděpodobně v hlubší fázi zapomnění a nemá ještě aktivní Modrý a Zlatý archetyp. Má však aktivní Růžový archetyp - archetyp Srdce. To je výsledek jeho vlastní, aktivní práce na svém příběhu. Pokračuje-li takový jedinec dál po své trajektorii, dosáhne přímého spojení s páteřní informací bez cizí pomoci. To sebou přinese aktivaci Modrého archetypu Vůle a Pravdy a Zlatého archetypu Moudrosti a Poznání. Je to velice obohacující, avšak dlouhá cesta. Stává se, že se jedinec rozhodne hledat rychlejší řešení pomocí prostředníka. Má-li prostředník sám přímé spojení s páteřní informací a skutečnou snahu rozvíjet i ostatní jedince, není ještě vše ztraceno. To je případ prostředníka - dealera D1. Prostředník D1 má spojení s páteřní informací, může tedy dočasně zprostředkovat její určitou část pomocí archetypu Srdce. Předává bezpodmínečně. Sám ji netvaruje, neomezuje ani jinak nezkresluje. Předává ji pouze koncentrovanou tak, aby byla zachytitelná přijímajícími jedinci. Ti ji mohou zaznamenat např. pomocí komparace nebo rezonance se svou buněčnou pamětí. Tento princip funguje např. mezi opravdovým učitelem a žákem, je-li využíván pouze po nezbytně dlouhou dobu. Při spojení přes prostředníka D1 může dojít při zachování čistoty komunikačního archetypu Srdce k rozvoji samostatné komunikace směřující k přímému spojení jedince s páteřní informací. To za předpokladu, že si jedinec již samostatně vytvoří aktivní Modrý a Zlatý archetyp.

3. Spojení na prostředníka - jedinec nemá přímé spojení s páteřní informací. Je ponořen v hlubokém zapomnění a nezůstal aktivní ani archetyp Srdce. Komunikuje Oranžovým archetypem Emocí, nezřídka jej považujíce za archetyp Srdce. Může jít i o situaci, kdy se jedinec, který měl aktivní archetyp Srdce, spojil přes prostředníka D1, jehož úmyslem nebylo ostatní jedince rozvíjet. Cíleně tedy došlo k ohnutí archetypu Srdce na Emoce, aniž by to zpozoroval. Uvažujme nyní jedince spojeného na prostředníka D2. Prostředník D2 nemá žádné spojení s páteřní informací. Jeho úmysly nejsou jedince rozvíjet a dovést jej k vlastnímu přímému spojení s páteřní informací, ale naopak mít kontrolu nad jeho vlastními kroky. Způsoby praktikování jsou pochopitelně pro jedince komunikujícími pouze emocemi neviditelné. Míra neviditelnosti přímo určuje účinnost a úspěšnost takové manipulace. Prostředník - dealer D2 vytváří informační náhražky - umělé "pravdy" a dbá na vznik a dodržování příslušných imperativů. Prosazuje je v lidském světě stylem "Stokrát opakovaná lež se stává pravdou". D2 má většinou spojení pouze s úrovněmi astrálních světů 4D. Typickým případem prostředníka D2 jsou sekty (sport, církve, systémy víry, duchovní skupiny), reklamní průmysl, TV, ale i stávající školství, zdravotnictví, věda, právo, státní uspořádání atd. Tento princip je naplněn všude tam, kde je zneužito vědění a poznání k vlastnímu prospěchu na úkor ostatních jedinců. Spojení na prostředníka D2 nemůže nikdy vést k samostatné komunikaci a svobodě jedince. Je veliké štěstí, když se přesto jedinec za takovýchto podmínek opět chopí své vůle a pokračuje dál po své cestě jako svobodná bytost.

Dav

Princip davu představuje opak k přímému spojení s páteřní skutečností. Přímé spojení s páteřní skutečností nebo spojení přes D1, jenž předává bezpodmínečně, jsou pomyslné vertikální spojnice. Naproti tomu spojení jedinců v davu tvoří horizontální spojnice mezi jejich astrálními a emocionálními těly. Nejsilněji emocionálně působící jedinec či jedinci jsou pak spojeni na dealera D2. Přes ně je dav s D2 synchronizován a dojde k vytvoření emocionálního pole pokrývajícího všechny "jedince". Dav se pak jeví jako jedna bytost vykonávající vůli D2.

Imperativ a vliv skupin - dav

Sekty

Princip davu je využíván i sektami, kde pozici D2 zastává konkrétní duchovní vůdce. Pod pojmem sekta se v lidských imperativech ustálila spíše menší skupina jedinců vedená viditelným vůdcem. Sektou však může být jakékoliv uspořádání, které používá informačního prostředníka. Sekta není omezena počtem členů, ten může být v rámci Země např. od 3 do 6 000 000 000. Sekty fungují díky principu ohýbání archetypu a sdílení emocí. Rozkolísání emocí zařazením silných emocionálních vjemů znamená ztrátu harmonie. Povaha emocí je symetrická, čím větší euforický stav prožijete, tím větší emocionální propad následuje. Např. silný hodinový euforický vjem předchází propadu do deprese o stejné délce a intenzitě. To vede již samo o sobě k principu závislosti. Situace může vypadat následovně: důvěřiví jedinci s čistým úmyslem otevřou ostatním jedincům a D2 dokořán svá srdce. To je nyní v jejich jednotkovém archetypálním objemu zastoupeno nad harmonickým poměrem a potlačí archetypy Vůle a Moudrost. Archetyp Srdce se proto ohne na archetyp Emocí. Ve skutečnosti tedy probíhá komunikace pouze na úrovni emocí. To zúčastnění jedinci za těchto okolností zpravidla nepoznají. Skutečný archetyp Srdce nemůže být sdílen ani spojován do větších celků (jako každá esence), jelikož už celkem je. Jednotlivci komunikující archetypem Srdce o sobě mohou vzájemně pouze "vědět", např. formou rezonance. Nedochází mezi nimi k "přelévání" nebo předávání této energie. Archetyp Srdce je jedním ze tří archetypů, jenž jsou schopny se přímo spojit s páteřní informací.

Sekty mají mnoho podob. Mohou jimi být malé duchovní skupinky, které udržují vždy pokud možno "dobrou náladu" a elegantně tak připraví archetyp Srdce na ohnutí, nebo celé církve, systémy víry, tajná společenství či větší útvary. Jednotliví členové praktikují mezi sebou většinou nějaký nenápadný fyzický poznávací rituál. V každém členu jakékoliv sekty je udržován pocit informační nadřazenosti a vyvolenosti nad nečleny. Každý člen jakékoliv sekty pociťuje vděčnost a oplácí ji D2 oddaností a loajalitou.

Ukázalo se, že nejlépe fungující a nejvíce rozvinutou na Zemi zastoupenou sektou je sport. Tato sekta je pro většinu obyvatel planety Země neviditelná. Je všude na světě oficiálně povolena. Stala se součástí států, postihuje celé lidské spektrum, může se volně šířit pomocí hromadných sdělovacích prostředků, je součástí školní výuky atd. Funguje klasickým způsobem, koncentruje pozornost závislých jedinců na uměle vytvořené, naprosto nepodstatné skutečnosti nebo činnosti (N). Jedinci se ztotožní s touto umělou situací a považují ji za svou vlastní. Podle toho se nadále chovají. Vznikne propojení mnoha vůlí, velká masa (dav), která je řízena prostředníkem D2. Jde o sdílení emocí, při kterém se zúčastnění jedinci vzdávají své vůle a přejímají společnou vůli davu - dealera D2 (plná delegace svobodné vůle jedince na D2). Uctívání se zde běžně mění na fanatismus spojený s agresivitou.

Imperativ a vliv skupin - zesílení nepodstatného

Sport je největší a nejlépe fungující sektou všech dob, neboť je pro většinu obyvatel planety Země neviditelná. Po takové neviditelnosti vždy toužili velcí diktátoři a duchovní vůdci (D2). Jak vidíte, nakonec způsob objevili a provozují sektu již více jak 2 000 let. Avšak teprve dnes se z ní stal obří celosvětový problém. Nepodstatné je v jediném okamžiku, pomocí moderních informačních technologií, rozšířeno na celou planetu Zemi. Pak již stačí, když někdo do něčeho kopne nebo někoho praští a emocionálně se toho účastní milióny lidí, majíce to za svůj osobní problém.

Pro Projekt Země byly napsány opravdu pozoruhodné příběhy, některé z nich jsou u svého konce a další na nás teprve čekají. Obratník je skutečně mocný předěl v dějinách projeveného universa. Poloviny, které vytvořil, si v mnohém nejsou vůbec podobné. Řekl bych, že po prožitých zkušenostech z první poloviny vám to ani příliš vadit nebude.

 
 

 

 

Zdroj: www.pentablue.net  Karel Kourek  Tisk  Zpět

 

 
 
 
Obrázky použité v textu jsou pouze náhledy, plnou kvalitu získáte kliknutím na obrázek.

Penta Blue Net - Realizace Karel Kourek © 2007-2024