Ne-moc

   11. 11. 2007
 
 
   Popíši zde problematiku, jež je v lidském světě známa jako ne-moc. Ne-moc je soubor indikačně-restriktivních událostí - stavů, sloužící primárně k ochraně a snadnějšímu zvládnutí osobního příběhu (cesty). Vytváří tak pomyslný koridor, kterým jedinci procházejí, aby neminuli žádný klíčový snímek osudu. Sekundárně slouží k vytváření obtížnějších životních situací za účelem zvýšení Synergie a pasivnímu snižování karmy. Do chodu je uvedena příčinou a sama vytváří vlastní následek. Vychází z klasické, třístupňové, signální struktury universa. Ta je sice čtyřstupňová, ovšem čtvrtý stupeň již není povahou indikační, ale pouze restriktivní. Vlastní princip ne-moci vychází ze ztráty moci, ztráty kontroly nad svým příběhem (např. fyzickým životem), tedy vznikem příčiny. Pokud tento stav nastane, dalo by se říci nemám již moc nad svým vlastní tělem či vlastním životem.

ne - zápor (nemám)
moc - moc nad svým vlastním příběhem, plné uplatnění vlastní vůle a odpovědnosti (přirozená součást harmonie - standardní stav)

Ukažme si, jak vlastně tento indikačně-restriktivní systém funguje. Ne-moc je uspořádána do tří vzájemně interaktivních vrstev (nezaměňujme prosím s třístupňovou signální strukturou universa). Jsou to: senzorická vrstva podnětu, porovnávací vrstva a výkonná vrstva vlastní indikace-restrikce. Naplní-li se podmínky pro vznik indikace výskytem příčiny (např. nesoulad mezi cestou a konáním jedince) vyhodnotí to první vrstva a předá požadavek k indikaci-restrikci druhé vrstvě. Ta příchozí požadavek z první vrstvy porovná s ostatními požadavky, které do ní přicházejí, a provede celkové vyhodnocení. V kladném případě generuje příkaz s požadavkem na indikaci-restrikci (s příslušnou intenzitou a charakterem) a předává jej třetí vrstvě. Při neutrálním nebo záporném vyhodnocení negeneruje žádný požadavek a proces původního podnětu zůstane "nevyslyšen". Obdrží-li třetí vrstva požadavek, vytvoří vlastní indikaci nebo restrikci a u jedince tak vznikne stav ne-moci (následek). Na něj by měl jedinec co nejrychleji zareagovat tím, že jej vyhodnotí a provede příslušné změny ve svém životě. Poté se proces mezi první až třetí vrstvou opakuje a provedl-li jedinec požadované opravy ve svém životě správně, je stav ne-moci zrušen. Má opět moc sám nad sebou.

Ne-moc - princip

1. Vrstva podnětu (senzorická) - má za úkol vyvolat podnět k indikaci-restrikci, je-li k tomu důvod (sleduje výskyt příčiny). Sama je složena z několika částí. Jednotlivé senzorické části jsou umístěny tak, aby snímaly ideu osobního příběhu (námi napsaný scénář) a skutečně se odvíjející příběh (vlastní život). Snímají také příběhy ostatních bytostí, které s naším příběhem úzce souvisí. Jiný typ senzorů snímá stav naší mysli, stav fyzického těla, dopad našeho počínání na okolí, vztah k vlastnímu životu, harmonii mezi dáváním a přijímáním atd. Každý senzor je zde vlastně i komparátor. Snímané skutečnosti rovnou porovnává s ideálními, zapsanými ve scénáři příběhu. Přesáhne-li odchylka toleranční hodnoty, předává požadavek k indikaci-restrikci druhé vrstvě. Pokud bude indikace-restrikce opravdu vyvolána, bude její charakter volen tak, aby vedla k opravě (korekci) konkrétního životního kroku. Představa jednotlivých dílčích senzorů a jejich spojení je samozřejmě jen ilustrativní. Volím ji pro větší názornost a snazší pochopení problematiky. Ve skutečnosti se komplexně vyhodnocuje přímo interferenční obraz holografické matrice ve druhé vrstvě.

2. Porovnávací vrstva (komparativní) - do této vrstvy přicházejí podněty a požadavky z různých zdrojů. Vrstva slouží jako hlavní komparátor, který rozhodne o příslušné indikaci-restrikci. Každý příchozí požadavek má přiřazenu prioritu podle toho, odkud pochází. Pro názornost uvedu několik možných zdrojů požadavků a jejich maximální rozhodovací prioritu vyjádřenou bezrozměrným číslem. Některé požadavky mohou mít synchronní zájmy, priority se pak sčítají. Tak je tomu většinou u souhlasu Systému (150) a souhlasu příběhu jedince (50).

- A souhlas Systému (universa) 150
- B souhlas příběhu jedince 50
- C vůle jedince 45
- D požadavek první vrstvy 30
- E vliv imperativu 10 *
- F biologické požadavky (viry) 3
- G ostatní 1

* např. zpráva lékaře o tom, že jste ne-mocní, hromadné zprávy o hrozící ne-moci šířené hromadnými sdělovací prostředky atd.

Druhá vrstva vyhodnotí všechny příchozí požadavky dle daných pravidel a rozhodne, zda bude vyvolána indikace-restrikce (ne-moc) či nikoliv. Ukažme si příklad vyhodnocení příchozích požadavků a vznik ne-moci. Jedinec vykonal něco, co není v souladu s jeho příběhem a z první vrstvy přijde požadavek s plnou prioritou 30 pro vznik ne-moci. Systém i příběh jedince s ne-mocí souhlasí a vyjádří to např. s prioritou 30+30. Jedinec v tomto případě neví, že může podstatnou měrou ovlivnit toto rozhodování a proto se nevyjádří vůbec, což znamená prioritu (vůli) 0. Biologické vlivy (např. viry) jsou přítomny stále a nepřetržitě přesvědčují fyzické tělo k ne-moci s prioritou 3. Získáme tedy jednoznačný souhlas s prioritou 93 pro vyvolání indikace-restrikce, která povede k opravě v příběhu jedince. Jelikož je minimální rozhodovací hodnota druhé vrstvy +15, bude předán požadavek k vyvolání příslušné indikace-restrikce třetí vrstvě. Ta vyvolá vlastní ne-moc.

A B C D E F G
30 + 30 + 0 + 30 + 0 + 3 + 0 = 93   93 > 15

Jiný příklad. Hromadné sdělovací prostředky vám sdělí s prioritou 10, že máte být ne-mocní. Někteří na to přistoupí (vůle 0) a jiní ne (vůle -32). Uvažujme, že ve všech případech souhlas Systému i souhlas příběhu zúčastněných jedinců možnost ne-moci obsahují, ale ne nezbytně. Souhlasí tedy prioritou 9+7. Výsledky budou následující.

A B C D E F G
9 + 7 + 0 + 0 + 10 + 3 + 0 = 29   29 > 15
ne-moc je vyvolána

 
A B C D E F G
9 + 7 - 32 + 0 + 10 + 3 + 0 = -3   -3 < 15
ne-moc není vyvolána

3. Výkonná vrstva - vyvolává vlastní indikaci-restrikci (ne-moc), která jedince informuje o existujícím problému (vznik následku). Podobně, jako první vrstva má také více částí. Ty jsou umístěny přesně podle svého zaměření a účelu. Některé části např. ovlivňují vztah ostatních příběhů k našemu, jiné ovlivňují stav naší mysli, stav našeho fyzického těla atd. Mezi výkonné opravné nástroje patří např. i úrazy (nejsou-li karmické povahy). Volba konkrétního typu indikace i restrikce vychází z holografické analogie k problému, který má být řešen. Je proto poměrně snadné tento jazyk vyhodnocovat a zpětně tak dohledat, o jaký problém se jedná. Každý jedinec, který systém ne-moc používá, by si měl vytvořit vlastní mapu, v níž jsou spřaženy indikace a k ním příslušné problémy k řešení (mapa příčina a následek). K přiřazování problémů indikacím velice napomáhají přítomné pocity. Třetí vrstva používá pro intenzitu indikace-restrikce třístupňovou signální strukturu universa. Obsahuje však ještě čtvrtý, pouze restriktivní stupeň a nultý stupeň. Nultý stupeň je zde jen teoretickým stupněm, protože při něm jedinec odečítá informace o blížícím se problému ještě dříve, než jej vyhodnotí první vrstva a okamžitě patřičně zareaguje. Třívrstvý vyhodnocovací aparát se tedy vůbec neuvede do chodu. V takovém případě k ne-moci nikdy nedochází.

0. stupeň - vyhodnocení začínajícího problému jedincem ještě před aktivací první vrstvy (moc je zachována)
1. stupeň - první upozornění na vzniklý problém formou indikace (např. bolestí konkrétního orgánu)
2. stupeň - druhé upozornění, nebylo-li na první upozornění reagováno odstraněním problému. To už má podobu indikace-restrikce (větší bolest, mechanické poškození, omezení činnosti jedince atd.)
3. stupeň - třetí upozornění, nebylo-li reagováno na druhé upozornění odstraněním problému. Také má podobu indikace-restrikce, ale o velké intenzitě (těžké ne-moci typu rakovina, těžké úrazy, úplné omezení činnosti jedince atd.)
4. stupeň - již neobsahuje upozornění (indikaci), jde jen o restrikci nejvyšší intenzity. Zpravidla znamená ukončení fyzické inkarnace jedince.

Ne-moc - řešení problému

Obecně platí, vyřeší-li jedinec svými vlastními silami problém (sestává se z pochopení a odstranění příčiny) na kterékoliv úrovni (mimo 4.) je vše uvedeno do původního stavu a indikace-restrikce mizí. Jedinec má opět moc sám nad sebou.

Ne-moc - účinnost řešení

Je to velmi jednoduché a logické. Objeví-li se příčina (např. nesouladné konání jedince) a k ní příslušný následek, může ji odstranit jen jedinec sám pochopením situace a opravou svého konání na souladné. Ztratí-li moc sám nad sebou, musí ji opět sám získat. Přesto se na Zemi uchytil velmi zvláštní způsob řešení vlastních problémů tím, že se přesunou na někoho jiného. Jedinec pak očekává pomoc zvenčí, což samozřejmě není technicky vůbec možné. Vzniká paradoxní situace, neboť i přes tento fakt se tato "pomoc" zvenčí začne velmi rychle rozvíjet. Stoupá množství na ni vynakládaných prostředků a roste úsilí a razance zúčastněných jedinců, kteří "pomoc" zvenčí nabízejí. Vznikne systém alopatického "léčení". Je to další imperativ. Ignoruje příčinu a veškeré úsilí soustřeďuje na odstraňování následku (ne-moci), tedy čistě indikačního prvku, považujíce ho za příčinu. Odstraní-li se násilně indikační prvek, jedinec již nadále není informován o narůstajícím problému a snadno dosáhne 4. signální úrovně. Je to stejné, jako by jste nahradili el. pojistky hřebíky nebo odstřihli otravnou kontrolku mazání v automobilu. Systém takzvaného "zdravotnictví" je jen dalším imperativním nástrojem řízeným dealerem D2. Je v jeho finančním zájmu udržet tento imperativ funkční co možná nejdéle. Má v rukou mocný nástroj, udržuje jedince v nevědomosti a strachu rozšiřováním nepravdivých informací zaštítěných pahýlem vědy. Legislativně je pak stanovena povinnost pro každého jedince za takové služby "pomoci" zaplatit. V obecném imperativu je to navíc považováno za "péči o jedince".

Avšak jediná skutečná pomoc přicházející od jednoho jedince k druhému je taková, jež mu dopomůže k opětovnému získání moci sama nad sebou pomocí vlastních sil. Někdy může být právě takovou pomocí ponechání jedince bez pomoci.

Podnět ke změně zákona č. 48/1997 Sb. (Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů)

 
 

 

 

Zdroj: www.pentablue.net Karel Kourek Zpět