Penta Blue Net 1 Penta Blue Net 3 Penta Blue Net 5

Bude jednou jeden král...

   9. 3. 2023
 
 
   Nastal opět čas napsat téma do verbální části Penta Blue Net. Reaguji tak i na časté dotazy ohledně aktualizací a fungování tohoto serveru.

Úvodem tedy zmíním několik informací o Penta Blue Net. Její obsah je tvořen dvěmi informačními vrstvami - částmi: verbální a neverbální. Verbální část tvořená texty a obrázky představuje méně než 1 % celkového obsahu a je jakýmsi souhrnným vstupem do tohoto portálu. Většina zejména podrobnějších a stále aktualizovaných informací je tvořena neverbální holografickou částí. Od ní je také odvozen název serveru. Je přístupná běžným holografickým čtením, kterého je po zbavení se "Imperativních nástrojů moci" schopen každý připravený jedinec.

Verbální obsah Penta Blue Net (jednotlivá témata) nelze přečíst za "jeden den". Doporučuji číst jedno, maximálně dvě témata denně v pořadí, ve kterém jsou zde umístěna (1. - 19.). Pak budete schopni verbální obsah nejen číst, ale i chápat, neboť bude prostor pro jeho vstřebávání. Čtením verbální části se připravenému jedinci postupně otevře i neverbální část. Obě vrstvy jsou interaktivní, na jedince reagují a zpřístupňují obsah individuálně. Záleží tedy pouze na připravenosti a schopnostech jedince, jaký informační obsah si skutečně "odnese". Proto je dobré přečíst si témata po nějaké době znovu.

Verbální obsah Penta Blue Net byl aktualizován až do konce roku 2011. Slova a psaný text ještě v té době dobře vyhovovala sdělování potřebných informací. To se rokem 2012, kdy skončily příběhy fyzického 3D světa Země, změnilo. Začalo přechodné období a změnila se i povaha dostupných informací. Jsou nyní nelineární a víceúrovňové. Od roku 2012, kdy fyzický 3D svět běží jen setrvačností a rozpadá se, je tedy aktualizována již jen neverbální část Penta Blue Net. Používají se holografické vyjadřovací prostředky ("jazyk" Nových světů), které nesou mnohonásobně větší informaci, než lineární verbální sdělení (text). Holografické kódy jsou mnohovrstevnaté, víceúrovňové a především komplexní. Úroveň sdělení je tedy přímo úměrná schopnostem čtenáře "číst" holografické informace. Aktualizovány jsou všechny důležité informace týkající se přechodného období a vlastního Vzestupu, a to několikrát týdně.

Základní ideou serveru Penta Blue Net je dovést každého připraveného jedince ke zbavení se Imperativních nástrojů moci a získávání výhradně vlastních vnitřních informací z Buněčné paměti nebo Páteřní informace Universa. Být tedy zcela informačně nezávislý. Tomu je uzpůsobeno celkové pojetí serveru a volba informačního obsahu. Informačně nezávislý jedinec je svobodný a připravený přijímat všechny důležité informace. Aktuálně tedy hlavně informace o blížícím se Vzestupu.

Přechodné období

Fyzický 3D svět již nemá od roku 2012 jednu společnou podobu pro všechny jedince (viz obr.). Veškeré příběhy a podpora 3D světa v tomto roce skončily. Nastalo období individuality. Je to zhruba stejné, jako když přijede vlak tažený lokomotivou (aktivní prvek společné cesty) na konečnou stanici naplánované trasy a zde na nádraží odpojí všechny vagóny plné cestujících. Nezbývá, než z vozů vystoupit a vydat se po vlastních individuálních cestách za pomoci výhradně vlastních sil. To je jedna možnost. Někdo si však toho, že vagóny stojí, ani nevšimne a zůstane ve vlaku dále pasivně sedět. Jiný si toho sice všimne, ale také raději pasivně čeká, až někdo uvede vlak opět do pohybu. To se však již nestane. Starý 3D svět rokem 2012 definitivně skončil. Nebude se v něm již odehrávat nic nového, neplánují se zde žádné změny k lepšímu ani rozvoj čehokoliv. Ovládli ho malí lidé, postupně je prostupován chaosem, rozpadá se, zaniká, padá "dolů". Kdo v něm z jakéhokoliv důvodu zůstal, měl by to minimálně vědět. Připraveny jsou již Nové světy, které na nás čekají. Veškeré úsilí výkonných sil GT 2012 a tvůrců příběhů je směřováno právě sem, protože právě zde prakticky začíná 2/2 VCU. Zatím jsme však od roku 2012 v přechodném období, jakémsi meziprostoru, a čekáme na Vzestup. Je to však období veliké aktivity, během níž se od sebe lidé stále více oddělují – vzdalují (oddělování začalo již po přechodu obratníku v roce 2008). Proto zde dochází k velkým rozdílům v nazírání na obecný 3D svět.

Jedinci, kteří vyrazili vpřed za pomoci vlastních sil a vlastních informací, si vytvořili také vlastní 3D reality, kde platí nové principy. Od starého světa se odizolovali a nic od něj nežádají. Vlastní vytvořený nový prostor si neustále uzpůsobují svým měnícím se požadavkům. Skvěle zde fungují například i Světelné peníze. Takoví jedinci se zcela oprostili od Imperativních nástrojů moci. Žijí v harmonii a klidu, daleko od starého a rozpadajícího se 3D světa a zabývají se jen vlastní cestou. Pouze tak mohou být prospěšní i ostatním. Jsou-li poctiví, čistí a souladní, dostává se jim od Řízení dějů veliké podpory. Starý imperativně vnímaný 3D svět se jich prakticky vůbec netýká.

Oproti tomu jedinci, kteří zůstali uvězněni ve starém rozpadajícím se 3D světě, většinou propadají zoufalství a beznaději. Nevidí žádnou možnost zlepšení, žádnou vyhlídku či naději. Jsou otroky Imperativních nástrojů moci, které je plní strachem, dezinformacemi a nabádají k poslušnosti. Slepě věří malým lidem, kteří tento rozpadající se svět "ovládají". Vůbec netuší o existenci Nových světů a blížícím se Vzestupu. Pasivně čekají na pomoc zvenku, která však v jimi představované podobě nikdy nepřijde. Imperativní nástroje moci, zejména jejich nejdrtivější, nejúčinnější a nejzákeřnější nástroje mobilní telefony, postihly bohužel nejvíce mladou generaci, která se do nich již narodila. Právě tito mladí lidé by měli učinit jasná rozhodnutí a Imperativních nástrojů moci se zbavit. Budou pak schopni dostát svému původnímu záměru a být svou přítomností a aktivitou prospěšní.

Tato přechodná fáze bude trvat až do doby vlastního Vzestupu. O něm bude vnitřní cestou každý včas informován. Proto je nezbytné být ztišen a připraven. Cesta, způsob a čas každého jedince jsou rozdílné. Není tedy možné řídit se jinými než vlastními vnitřními informacemi. V čase Vzestupu vstoupí každý, dle svého aktuálního stavu vývoje, do Nových světů 5D přímo nebo přes Časové smyčky Omega. Jak praví úvodní věta v neverbální části Penta Blue Net: "Vítejte všichni, kteří jste se zbavili Imperativních nástrojů moci".

Archetypální film "Bude jednou jeden král..."

Vlastním Vzestupem se zabývá archetypální film "Bude jednou jeden král..." Vznikl již v roce 2002. Jde o informační útvar komplexního charakteru. Je také, jako celá Penta Blue Net, tvořen verbální a neverbální částí. Již samotný název, který je obměnou známého úvodu do některých pohádek, vás informuje o tom, že vyprávěný děj se teprve odehraje. Jde tedy o sdělení z budoucnosti.

Bude jednou jeden král - věž

Verbální část (obraz a zvuk) je sestavena ze symbolů a principů. K jejímu plnému pochopení je tedy dobré znát alespoň základy alchymistické symboliky. Pro jistotu zde uvedu alespoň některé z nich. Samotná věž představuje 4 úrovně bytí. Podzemí znázorňuje podsvětí, přízemí představuje fyzický svět Země, první patro úroveň duše a půda úroveň ducha. S podzemím se ve filmu nepracuje. Budeme se tedy dále zabývat pouze 3 úrovněmi bytí. Přízemí i zde odpovídá fyzickému světu Země a fyzickému tělu člověka. To je znázorněno železným krystalem, který je však z hlediska příběhu umístěn v prvním patře (působení skrze astrální a éterické tělo).

Bude jednou jeden král - železný krystal

V přízemí má uvažovaný lidský jedinec k dispozici i potřebnou informaci o nezbytnosti další cesty, dalšího rozvoje. Ta je zde zastoupena kalamářem a pergamenem, avšak popsaným písmem, které odpovídá zobrazení na digitálním LCD display.

Bude jednou jeden král - pergamen

To může vypadat jako rozpor, je to však víceúrovňová komplexní informace. Jakmile ji jedinec pochopí a rozhodne se vydat na cestu, spojí se ve správný čas se svou duší a začne se vědomě rozvíjet. První patro. Nejdříve otevře své srdce (aktivace krystalu růžové barvy), tím zpřístupní cestu k pravdě (aktivace krystalu modré barvy) a získá moudrost (aktivace krystalu zlaté barvy).

Bude jednou jeden král - 3 paprsky

Protože dosáhl harmonie a poznání (Trojpaprsku), přeměnil i své fyzické tělo (transmutace železného krystalu na křišťálový). Pak již jen vyčkává na čas vlastního Vzestupu.

Bude jednou jeden král - křišťálový krystal

Ten je zahájen iniciací křišťálového krystalu z úrovně ducha (z úrovní 5D a vyšších) pomocí 4. modrého paprsku. Přichází přes optickou soustavu (čočku) ve stropě z půdy. Křišťálový krystal (tělo připraveného lidského jedince) se začne odhmotňovat, prudce zvyšuje vibraci až dosáhne světelné vibrace. Očištěné a navibrované fyzické tělo se přeměnilo ve Světelné tělo.

Bude jednou jeden král - Světelné tělo

Ve finále je Světelné tělo aktivováno - zapáleno a může volně cestovat v rámci 9 dimenzí. Lidský jedinec tak může o své vůli opustit fyzický 3D svět Země a cestovat na místa, která jsou součástí jeho příběhu. Neprochází tedy tentokrát smrtí, kdy by o fyzické tělo přišel, ale své původně fyzické tělo má stále s sebou. Jde o archetypální film, archetypální video, můžete si tedy tyto principy aplikovat na lidského jedince, celou lidskou společnost či planetu Zemi.

Neverbální část filmu "Bude jednou jeden král..." obsahuje rozsáhlé komplexní informace o Galaktické transformaci 2012 (GT 2012) a vlastním Vzestupu, který nás v "brzké" době čeká. Holografická informační matrice obsažená v tomto filmu je nelineární, komplexní, nepodléhá lineárnímu času a prostoru. Obsahuje navíc i urychlení rozpomínání se a pomoc při navazování kontaktu s vlastní Buněčnou pamětí. Matrice je neustále aktualizována. Obsahuje tedy vždy aktuální informace o podobě vlastní Galaktické transformace a Vzestupu.

Protože došlo během několika posledních let k výrazným změnám v plánech Galaktické transformace a vlastního Vzestupu, byl v roce 2022 film "Bude jednou jeden král..." znovu vyroben, aby lépe vyhovoval současným požadavkům a dobře nesl zcela nové aktuální informace z klíčových let 2022 a 2023. Tyto důležité události jsou nyní součásti jeho neverbální části. Film byl tedy znovu vyrenderován (vykreslen) z nehmotných síťových modelů a textur do fyzického obrazu - zhmotněn, znovu sestříhán a ozvučen. Následně pak znovu opatřen matricí pro neverbální informace. Byly vyrobeny rovnou dvě verze poměru stran obrazu 4:316:9. Doporučuji vám tedy stáhnout si tyto nové verze v2022. Verze v2022 má navíc tu vlastnost, že se její neverbální obsah aktualizuje i pokud ji máte již vypálenu doma na DVD nebo staženu v počítači. Při sledování verbální části filmu (obrazu a zvuku) pomocí zraku a sluchu dochází k navázání kontaktu s neverbální holografickou informační matricí. Obrazová a zvuková verbální část filmu zůstává stále stejná, holografické neverbální informace se však mění. Každé další shlédnutí filmu, v rámci lineárního času, tedy přinese nové informace a prožitky.

Jak jsem již uvedl, film (video) vznikl již v roce 2002 a je od té doby součástí sekce "Ke stažení" (Download). Zde si ho můžete zdarma stáhnout. K dispozici jsou dva formáty: DVD-VideoMPEG4 H264. Jsou zde také obrázky na plochu "Bude jednou jeden král...""Trojpaprsek". Film je dobré vypálit na DVD-R jako DVD-Video a pustit si jej z DVD nebo Blu-ray přehrávače na televizní obrazovku (raději větší). Zvuk přes zesilovač do externích reproduktorů. Efekt je pak podstatně vyšší, než když si ho pustíte v počítači.

Pravidlo nezaznamenávání špatných a zlých věcí a událostí

Ještě jednu důležitou věc zde chci zmínit. V každé vyspělé společnosti, nacházející se v blízkosti či přímo ve Zlatém věku, je zcela přirozeným zvykem nezaznamenávat špatné a zlé události. To má veliký význam pro udržení čistoty a kvality života. Záznam špatné události by vedl k jejímu řetězení a věčné existenci. Stane-li se nějaká špatná událost, jsou u toho pouze jedinci, kterých se to příběhově týká. Prožijí si tedy ony události, poučí se z nich a uzavřou je. Pak na ně zapomenou a ony zaniknou. Nikomu o nich nevypráví, nikoho do nich nezatahují, na nikoho je dále nepřenášejí. To je zcela přirozené a čisté. Lokální problém splnil svůj účel a zůstal lokálním. Špatné a zlé události se samozřejmě nezapisují ani do historie takových vyspělých společností, nepřenáší se tedy na další generace. Nejde o lež či manipulaci, jak by se mohlo jevit pohledem zkažené společnosti, ale jen o akt vědomé čistoty. Ti, kterých se událost týkala, byli obohaceni přímo a Universum také skrze vzniklou Synergii. Dále je samozřejmostí nevkládat špatné a zlé věci do tvůrčí práce a umění. V harmonické společnosti tvoří Umění vždy jen zcela čistí jedinci s vysokou osobní vibrací, aby to ostatním neubližovalo, ale pomáhalo. Nevkládají do Umění dokonce ani špatné nálady či smutky. Jakékoliv Umění musí ostatní jedince za všech okolností rozvíjet a obohacovat, ne na ně přenášet nedostatky a problémy tvůrce. Není-li toto splněno, nejedná se o Umění.

Oproti tomu ve zkažené čí upadlé lidské společnosti je tomu jinak. Každá špatná a zlá událost se zapíše, uchová, zesílí a rozšíří k ostatním jedincům, kterých se vůbec netýká. Pomocí médií pak každá "významnější" lokální událost zachvátí celou planetu. Ne však jen jednou, ale každoročně je znovu připomínána jako výročí oné špatné události, a to i desítky a stovky let po ní. Tím je celé lidstvo udržováno v neharmonickém stavu, v napětí, stresu, strachu, pocitu viny a stagnaci. S takovým zatížením a nánosy se pochopitelně nemůže posunout dál. Umění dnešní doby je dokonce na zlých věcech založeno. Jen opravdu světlé výjimky porušují toto podivné pravidlo. Dnešní "umění", zejména hudba, film a počítačové hry, neobsahuje již jen prázdnotu, špatné nálady či nízkou vibraci tvůrce, ale je záměrně prostoupeno škodlivostí a zlem. Začíná to již volbou zcela nevhodných témat tak, aby mohl být použit zlý obsah a prostředky. Tento efekt "poškozených jedinců" či "nemocných mozků" se v posledních 20 letech extrémně rozšířil. Nenápadně se bohužel stává i součástí Imperativu. Je zaštítěn a obhajován slovy jako experimentální, alternativní, nezvyklý, nový, zajímavý atd. Nejvíce jím je opět postižena mladá generace, a to zejména z důvodů, které jsem již zmínil výše v textu. Dále se však už těmito věcmi nemusíme zabývat, neboť padají dolů spolu se starým fyzickým světem 3D. Je ale dobré se od nich držet dál, nepodílet se, nepodporovat je a nešířit je.

Čekání na Vzestup

Velice významné události konce roku 2022 a roku 2023 naznačují, že vlastní Vzestup je již blízko. Buďme tedy připraveni. Podmínky jsou dokonalé.

Bude jednou jeden král - Čekání na 5. dimenzi
Čekání na 5. dimenzi (foto Karel Kourek - Blue Gallery)

Nenechte se ničím ze starého světa vychýlit ze své cesty. Nepodléhejte dezinformacím, strachu či beznaději. Udržujte se v klidu a harmonii ve svých vlastních 3D světech, osvobozeni od Imperativních nástrojů moci. Buďte ztišení a přijímejte pouze vlastní vnitřní informace. Právě touto cestou se včas dozvíte vše podstatné o vlastním Vzestupu a následných událostech. Prožíváme jednu z největších a nejvýznamnějších dob v historii Universa, začátek 2/2 VCU - počátek návratu domů. Začal sice již v roce 2008 přechodem obratníku, ale prakticky bude lidstvem pociťován až vlastním Vzestupem.

Přeji všem hodně štěstí, klidu a harmonie, správná a rychlá rozhodování v této velice vzácné době.

 
 

 

 

Zdroj: www.pentablue.net  Karel Kourek  Tisk  Zpět

 

 
 
 
Obrázky použité v textu jsou pouze náhledy, plnou kvalitu získáte kliknutím na obrázek.

Penta Blue Net - Realizace Karel Kourek © 2007-2024